Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Undervisningsmodell - medisinstudiet

Undervisningen planlegges og gjennomføres slik at LUB'ene i størst mulig grad oppfylles.

Forelesninger, seminarer o.l.

Gruppeundervisning

I klinikken må gruppeundervisning erstatte eventuell avlyst klinisk undervisning. Det bør legges stor vekt på arbeid med kasuistikker.

Ferdighetstrening

Ferdighetstreningen kan bli utilstrekkelig på grunn av begrenset tilgang til Ferdighetssenteret, kliniske avdelinger og kursrom. Trinnene i Miller's pyramide for klinisk kompetanse - Knows, Knows how, Shows, Does - kan da forsøksvis dekkes slik:

Selvstudium

Didaktiske hjelpemidler:

Bruksanvisninger

 1. Fjernundervisningen vår basererer seg på videokonferanseprogrammet Zoom.
  Først må man lese - og ta seg tid til å gjøre det skikkelig - bruksanvisningen om installasjon og oppsett. Det er en engangsoperasjon.
  Teskjeversjonen finnes på
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_install.shtml
 2. Zoom-aktiviteter må markeres i timeplanen i Mine studier.
  Oppskrift finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/minestudier_aktivitet.shtml
 3. Forelesninger holdes med Zoom "live" på nettet for et helt kull. Samtidig gjøres det opptak av lyd og forelesers skjermbilde. Studentene er ikke synlige på video, men kan delta både muntlig og skriftlig. Opptakene legges i Mine studier slik at studentene kan spille de av senere ved behov.
  Oppskrift finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_full.shtml

  I tillegg trenger man oppskrift for å få opptaket inn i Mine studier:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/minestudier_opplasting2.shtml

 4. "Rundebords" gruppeundervisning holdes ved hjelp av Zoom. Alle er synlige på video og snakker sammen, men det gjøres ikke opptak.
  Oppskriften finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_conference.shtml
 5. Programmet Forelesningsopptak er laget for å ta opp forelesninger i auditorium. Arbeidsprosessen fra installering av programmet til et forelesningsopptak ligger i den aktuelle timen i Mine studier er strømlinjeformet. Programmet fungerer i utgangspunktet bare for Windows 10 PC satt opp av UiO. Det egner seg ikke for å ta opp videokonferanser. Da benyttes den innebygde funksjonaliteten i Zoom.
  Bruksanvisningen til Forelesningsopptak er god og ligger på
  https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/forelesningsopptak/hjelp/guide-forelesningsopptak.html
  Det finnes også en bruksanvisning for installasjon av Forelesningsopptak dersom den ikke allerede er installert:
  https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/forelesningsopptak/hjelp/oppsett-installasjon-2.html
 6. Man kan også gjøre forelesningsopptak uten publikum i Zoom. Det er et alternativ til programmet Forelesningsopptak for de som ikke har UiO oppsatt PC eller har Mac. Oppskriften finnes her:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_record.shtml

  I tillegg trenger man oppskrift for å få opptaket inn i Mine studier:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/minestudier_opplasting2.shtml

 7. Noen fag som har vært framoverlente i elæringssammenheng, profiterer på det nå, spesielt i ferdighetstreningen. Se eksempel fra ortopedi: http://meddev.uio.no/elaring/fag/ortopedi/index.shtml

  Flere fag har laget eller er i ferd med å lage spørsmålsdatabaser til formativ testing. Ortopedi er også foregangsfaget her: det ligger formative tester i form av quizzer og kasuistikker (virtuelle pasienter) i elæringsprogrammet, de samme spørsmålene leveres i en løpende, daglig quizz på mobiltelefon (Mimisbrunnr, se http://meddev.uio.no/elaring/mimisbrunnr/intro/index.shtml), og studentene får en 3-uker-før-eksamen formativ test fra en egen database. Alle spørsmålene har såkalt extended feedback, dvs forklaringer som man kan lære av både på gale og riktige svar. En mulig start på formative tester er å plukke ut frittstående MCQ fra gamle, offentliggjorte eksamensoppgaver og supplere de med feedback.

 8. Studentenes basisoppskrift på hvordan de skal installere, konfigurere og bruke Zoom ligger på:
  http://meddev.uio.no/elaring/fjernundervisning/zoom_student.shtml

Personvern
Studentene får denne informasjonen i sin bruksanvisning til Zoom:
Vær oppmerksom på at det gjøres opptak av forelesninger og lignende undervisningsformer hvor mange studenter deltar. Opptakene er læringsressurser. Opptak gjøres normalt ikke av gruppeundervisning. I utgangspunktet er systemet satt opp slik at det bare skal vises og gjøres opptak av bilde av læreren og lærerens skjerm. Tale blir derimot tatt opp fra alle som snakker. Hvis du ikke ønsker at din stemme skal høres på opptaket, må du eventuelt vente med spørsmål og kommentarer til etter undervisningen. Sørg også for at boksene merket Do not connect to audio og Turn off my video som du ser i Join Meeting-bildet nedenfor, har en hake.
Behandlingsgrunnlaget for opptakene er universitets- og høyskolelovens §§ 1-3 og 3-8, jfr GDPR artikkel 6 nr 1.
Opptakene oppbevares i og er tilgjengelige for undervisningsformål gjennom Mine studier inntil de ikke lenger er nyttige.
Opptakene er tilgjengelig for ansatte og studenter ved de medisinske og odontologiske fakultetene.

Eksempler til inspirasjon

Multimedial "tavle"-forelesning med iPad

Rune Enger på Seksjon for anatomi holder multimediale dobbeltforelesninger i Zoom om øyets oppbygging. Forelesningene får særdeles god evaluering av studentene. Et forelesningsopptak er her.

Rune har vanligvis interaktive forelesninger med bruk av tavle og mange ulike multimediale program. Dette gjenskaper han i Zoom ved å bruke/vise program for 3-dimensjonal anatomi (Complete Anatomy), virtuell mikroskopi og Keynote/Powerpoint presentasjon i skjermdelingsmodus.

Tavleundervisningen implementerer han med tegneprogrammet Autodesk Sketchbook på en iPad hvor han tegner med Apple Pencil. iPad'en er koblet til Mac'en som kjører Zoom. Zoom har en egen knapp for å dele iPad-skjermen. Autodesk Sketchbook er lite kjent for de fleste av oss, men det har nå blitt et gratis program både for PC, Mac og mobile enheter, og det har gode tegneegenskaper, som f.eks. varierende strektykkelse avhengig av hvor mye trykk man legger på "blyanten" (gitt at blyant/brett er trykkfølsom).

Interaksjonen med studentene skjer dels muntlig og dels ved bruk av chat. Runes erfaring er at mange studenter foretrekker chat.

Evaluering gjennomføres i Nettskjema, som studentene får opp ved hjelp av en QR-kode vist i Powerpointen.

Hele dobbeltforelesningen tas opp med Zooms record-funksjon, og filen på ca 200MB overføres greit til Mine Studier.

Teknologien har fungert uproblematisk med unntak av noen lydproblemer i starten.

Bildet nedenfor viser Runes oppsett med en iPad med Apple Pencil koblet med USB til en 15" MacBook Pro.

TBL-lignende undervisning med Kahoot og break-out grupper

Anne Spurkland på Seksjon for anatomi har en 2-timers TBL-lignende introduksjon om lesing av medisinske artikler, kalt "Rå kunnskap", for 3. semesters medisinstudenter (modul 2-1).

Studentene fikk sist gang en høyaktuell artikkel om coronaviruset til selvstudium et par dager før Zoom-møtet. Anne sier: "Jeg startet med en Kahoot. Den hadde 8 spørsmål om ting knyttet til artikkelen. Det gav meg anledning til å kommentere på hva som var riktig og galt svar og forklare litt om metodene som artikkelen har benyttet".

Deretter ble figurene/resultatene i artikkelen gjennomgått, i grupper og plenum: "For hver figur tok jeg en pause og sendte studentene i break-out rommene. Jeg besøkte to av gruppene og snakket med dem om ting de lurte på knyttet til den aktuelle figuren. Deretter gikk vi tilbake i plenum, og jeg kommenterte figuren så alle kunne høre, og tok også opp de tingene studentene hadde snakket med meg om i gruppene. Det var i tillegg mulig å kommentere på chat, slik at jeg fikk noen innspill fra plenum underveis".

Erstatning av ekte pasient med video av simulert pasient i gruppeundervisning

Anne Kveim Lie på Avdeling for samfunnsmedisin har nettbasert undervisning om ansvarsgruppe, individuell plan, brukermedvirkning og samhandling i rusomsorg. Undervisningen er vanligvis en gruppevis ansikt-til-ansikt simulering med en ekte pasient og personale fra rusomsorgen og en student som spiller lege. Det lot seg ikke gjennomføre i vår. Fagmiljøet hadde imidlertid nettopp laget en film om ansvarsgruppemøte med en fiktiv kasuistikk og en skuespiller som pasient, og den ble brukt i stedet for et "ekte" møte.

Normalt gjentas undervisningen 6 ganger i mindre grupper av studenter, men denne gangen ble kullet delt i 3 større grupper som hver seg fikk en 2 timers sesjon. Filmen ble vist i tematiske sekvenser, avbrutt av diskusjoner i Zoom med faglærer og en med brukererfaring om viktige dilemmaer/problemstillinger. Studentene leverte i ettertid skriftlig utkast til Individuell Plan for pasienten.

Anne sier om efaringene: "Zoom har delefunksjon for video, men etter diverse utprøving fant vi ut at billedkvaliteten enn så lenge er for dårlig på denne løsningen, så vi delte lenken til filmen" og "Vi gjorde en nettskjema-evaluering og fikk veldig god evaluering og konstruktiv tilbakemelding. Den viktigste var at gruppene var for store og at flere studenter kunne ha vært med i diskusjonen hvis gruppene var mindre".

Tips til PBL-undervisning på zoom

Heidi Kiil Blomhoff på Seksjon for biokjemi er PBL-lærer i modul 1. Våren 2020 måtte store deler av PBL-undervisningen gå i Zoom. Her er Heidis beskrivelse av undervisningsopplegget hun brukte:

Tips til tirsdagsmøtene:

Tips til fredagsmøtene: