Spesielle tester

Hovedpoenget med den kliniske undesøkelsen i akuttfasen er å fastslå om pasienten må opereres eller ikke. Røntgen vil kunne avsløre eventuelle frakturer. Ultralyd- og klinisk undersøkelse vil kunne avsløre muskelrupturer. En MR-undersøkelse kan vise sideligament-, korsbånd-, og meniskskader med stor nøyaktighet, men er ofte ikke tilgjengelig. I stedet kan man vurdere integriteten til disse strukturene ved hjelp av en rekke ulike tester. Dersom disse spesifikke testene er positive, er det nok til å bestemme diagnosen.

Spesifikke tester hører også hjemme i en kneundersøkelse av pasienter med mer kroniske knesmerter. For eksempel kan pasienten ha opplevd et traume som vedkommende ikke oppsøkte legen for. Pasienten kan ha gått med plager over lengre tid som for eksempel kan skyldes en korsbånds- eller meniskruptur.

Ved en akutt skade vil det være veldig smertefullt å undersøke kneet. Det vanligste er derfor å

og hvis dette er i orden, send pasienten hjem med beskjed om å følge PRICE-prinsippene for akutte skader og sett opp en ny time om en ukes tid. Da kan pasienten komme tilbake og få kneet undersøkt.

P R I C E
Protect Rest Ice Compress Elevate

Beskytt det affiserte området mot ytterligere skade med en avstivning, for eksempel en støttebandasje, skinne, gips, ortose eller lignende.

Hvil skaden de første 2-3 dagene. Bruk krykker eller stokk hvis benet ikke kan belastes, eller et fatle ved eksempelvis en skulderskade. Beveg så gradvis den skadete kroppsdelen for å unngå muskelsvinn. Legg en ispakke på det skadete området 15-20 minutter hver 2.-3. time. En pose med frosne erter e.l. gjør nytten. Ha ispakken i et håndkle for å unngå direkte kontakt med huden og frostskader. Bruk elastisk kompresjonsbandasje om dagen for å unngå hevelse. Ikke bruk bandasje om natten.

Hev den skadete kroppsdelen over hjertehøyde når det er mulig, for å redusere hevelsen.

 
Vi har flere spesifikke tester for å vurdere henholdsvis sideligamenter, korsbånd og menisker, og her har vi valgt ut de viktigste som en student bør kunne.

I tillegg har vi noen "spesialtester" for ulike strukturer, men disse anser vi som en del av palpasjonsundersøkelsen. Vi nevner dem allikevel her:


  Patella dip-test

Akutt kne

Knepunksjon kan gjøres

Sideligamentene: Varus-/valgus-stresstest

Sideligamentene (lig. collaterale mediale og fibulare) har som oppgave å stabilisere kneet sideveis. Vi har to mediale sideligament (MCL) og ett lateralt sideligament (LCL). Det er mest vanlig at de mediale sideligamentene ryker.

Ved tilnærmet strakt kne skal kneet være helt sidestabilt. Dette skyldes en kombinasjon av leddkongruensen som vil si at leddskålen og leddknoken passer anatomisk godt i hverandre, og kapseloppstramning og stramning av fremre korsbånd. I tillegg til MCL har man gåsefoten som gir støtte på medialsiden, og LCL sammen med tractus ileotibialis på lateralsiden. Ved 30 graders fleksjon vil det deriomot kun være MCL og LCL som sidestabiliserer kneet. Derfor ønsker man å ha en 30 graders fleksjon i kneet under undersøkelsen av sideligamentene.

Diagnosen sidebåndsruptur stilles ved klinisk undersøkelse. Pasienten er palpasjonsøm langs sidebåndet eller ved båndets festepunkt på femur, tibia eller fibula. Når smertene sitter der ligamentet går over leddspalten, kan det være vanskelig å skille en medial sidebåndsruptur fra en meniskskade.

Praktisk utførelse

Graderes subjektivt etter hvor stor åpningen i leddspalten er:

I tillegg til å være positiv ved sideligamentskade, kan testen også være positiv ved tibiaplatåfrakturer hos voksne og ved epifyseskader hos barn.

 

Bilde A illustrerer hvordan leddspalten kan åpnes ved ruptur av mediale sideligament, sammenlignet med frisk side på bilde B. Bilde C viser resultatet etter operasjon.

 

Diagnostikk og videre utredning

Positiv varus eller valgustest og palpasjonsømhet henholdsvis lateralt og medialt tyder på skade på sideligamentene. Videre bør det tas røntgenbilder for å utelukke tibiaplatåfraktur og epifyseskade hos barn. Lette skader (grad I) kan behandles i overenstemmelse med PRICE-prinsippene. Mer alvorlige skader (grad II og III) på medialsiden bør behandles med en leddet ortose som begrenser bevegelsesutslaget i kneet. Alvorlige skader på lateralsiden bør tilses av en ortoped, da det kan være fare for at  popliteussenen, bicepssenen og n. fibularis har blitt skadet. Skade på n. fibularis kan gi droppfot.

Korsbåndene

Korsbåndene har som oppgave å forbinde og stabilisere femur og tibia i forhold til hverandre, og sørger for den saggitale stabiliteten og rotasjonsstabiliteten. Vi har to korsbånd, og disse er navngitt etter deres fester foran og bak på tibia. Det fremre korsbåndet (lig. cruciatum anterius) går fra area interkondylaris anterior, strekker seg oppover og bakover og fester seg medialt på den laterale femurkondyl. Det ligger inne i leddhulen, intraartikulært. Det fremre korsbåndet hindrer at tibia glir fremover i forhold til femur, samt hindrer innadrotasjon.

Det bakre korsbåndet (lig. cruciatum posterius) går ut fra area interkondylaris posterior og fester seg framme, lateralt på den mediale femurkondylen. Dette båndet hindrer at tibia glir bakover i forhold til femur.

De to korsbåndene testes hver for seg:

Praktisk utførelse

Fremre korsbånd - Lachmans test
Ved mistanke om fremre korsbåndsruptur er Lachmans test den testen med best sensitivitet og spesifisitet.

Bakre korsbånd
A: Bakre skuffetest

B: Sag test

Diagnostikk og videre utredning

Ca 75 % av alle pasienter med akutt hemartros har en fremre korsbåndsskade. Man bør etterstrebe å få undersøkt pasienten så tidlig som mulig, helst før hevelse oppstår, men det er sjeldent mulig fordi hevelsen kommer i løpet av det første døgnet. Ofte må man vente noen dager til hevelsen og smertene har gitt seg, før man undersøker på nytt.
Ruptur av både fremre og bakre korsbånd er en diagnose som stilles på grunnlag av den kliniske undersøkelsen. Ettersom det fremre korsbåndet ligger intraartikulært,  vil dette  kunne føre til blødning inne i selve kneleddet (hemartros) hvis det ryker. Det foreligger ofte samtidig skade av sideligament, leddkapsel og menisk, og pasienten har ofte store smerter. Det bakre korsbåndet derimot, ligger utenfor leddhulen og symptomene ved bakre korsbåndsskade er derfor ofte mildere. Man finner mindre hevelse og pasienten kan ha en ukarakteristisk dyp ømhet i fossa poplitea ved palpasjon.
Før man sender pasienten hjem er det viktig å sjekke distal status og ta et røntgen for å utelukke frakturer og avulsjon av eminentia intercondylaris. Hvis kneet har en ekte låsning kan dette skyldes en bøttehankmenisk eller osteochondral skade og MR bør rekvireres.

Menisk

Meniskene fungerer som kneets støtdempere og bidrar samtidig til stabiliteten ved å utjevne inkongruensen i kneleddet. Den laterale menisken er nesten ringformet, mens den større mediale er halvmåneformet. Hver av mensikene har en sentral og en perifer sone, der den perifere er rikt vaskularisert. Meniskene er i ytterkantene forbundet med leddkapselen. Dermed blir den mediale menisken i tillegg forbundet med det mediale sideligamentet, som også er vevd inn i leddkapselen. Det fører til at den er fastere forankret og mindre bevegelig, og er derfor lettere utsatt for skader. Ofte oppstår meniskskade sammen med ruptur av fremre korsbånd.

En skade på den mediale menisken fører til økt belastning på brusken på medialsiden og kan med tiden føre til artrose. Skaden er allikevel ofte mest alvorlig ved en lateral meniskskade, da den laterale menisken har større betydning for stabiliteten i leddet og dermed vil kunne forårsake både instabilitet og slitasje på sikt.

Et viktig poeng er å skille mellom sentral og perifer meniskskade, som er den viktigste faktoren for å utvikle artrose. Hvis skaden sitter perifert, i såkalt rød sone, hvor det er god blodforsyning, er det gode muligheter for tilheling ved kirurgisk reparasjon. Symptomer ved perifer meniskskade er følgelig hemartros, og en rift kan føre til en bøttehankruptur som vil gi en mekanisk låsning ved undersøkelse. Disse pasientene bør henvises til ortoped raskt, da kirurgisk intervensjon ofte gir gode resultater.

Dersom skaden sitter mer sentralt, i hvit sone (uten blodtilførsel), kan det være at den ødelagte delen av menisken må fjernes. Da er også sjansen for artroseutvikling betydelig større enn ved reparasjon av menisken. Disse pasientene vil ikke ha hemartros, men betydelige smerter. De kan etter hvert også utvikle hydrops pga. ledsagende lokal synovitt. Ved en akutt skade vil hevelsen komme dagen etter skaden, til forskjell fra for eksempel en perifer meniskruptur eller en fremre korsbåndsskade.

En pasient med meniskdegenerasjon plages vanligvis av akutte eller subakutte smerter ved aktivitet, sviktfølelse og tendens til låsning. Ofte opptrer residiverende hydrops og smerter lokalisert til kneets mediale eller laterale side.

Det finnes flere meniskprovokasjonstester, og felles for dem er at de er realtivt lite sensitive. Et enkelt positivt funn bør derfor ikke tillegges alt for stor betydning, men med stigende antall positive funn øker sannsynligheten for diagnosen. Vi kommer til å ta for oss to tester her. I tillegg til disse testene bør det alltid palperes i leddspalten ved mistanke om meniskruptur. Diagnosen "menisklesjon" er en klinisk diagnose som stilles på bakgrunn av smerter i leddspalten, og positiv McMurrays- eller Appleys test.

 

Praktisk utførelse

McMurrays test:

Appleys test:

 

Praktisk utførelse

Dansetesten:

Diagnostikk og videre utredning

Diagnosen meniskskade og meniskruptur kan stilles klinisk men blir ofte endelig fastslått ved MR. Funn som taler for mensiklesjon er hemartros, positiv Mc Murrays eller Appleys og ømhet ved palpasjon i leddspalten. Ved misstanke om perifer meniskskade bør pasienten henvises til en ortoped så fort som mulig. Disse har god prognose hvis de behandles i løpet av de to første ukene etter skaden har oppstått. Hvis man er usikker på diagnosen eller om skaden er sentral eller perifer, kan et MR rekvireres. Det bør imidlertid alltid taes røntgen først.

Obers test

Obers test er en test av lengden av tractus ileotibialis, og utføres hos pasienter med smerter på lateralsiden av kneet. 

Praktisk utførelse

Pasienten ligger på siden med ekstendert hofte og kne. Testen har to deler:
  1. Sjekk lengden av tractus: Instruer pasienten til å løfte det øverste beinet noen cm opp og litt fremfor det andre beinet  for så å slippe beinet utenfor benken
    Ved positiv test vil man ikke klare å slippe beinet ned til benken, fordi man er "for stiv", dvs. tractus er for stram.
  2. Sjekke kraften: Man ber pasienten så om å abdusere med samme bein, mens undersøker legger på litt motstand.
Husk å sammenlikne med frisk side