- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Nevrologi

Nevrofysiologi

Nevrofysiologi

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

Kognitive utfall hos slagpasienter

Læringsutbytte: Få bedre innsikt i, og evne til å gjenkjenne, noen typiske kognitive problemer som kan oppstå etter hjerneslag.
Pedagogikk: Videofilm av pasienter med ledsagende tekst og spørsmål. Kan brukes frittstående.
Brukes i: Geriatriundervisningen i siste studieår på medisinstudiet i Oslo. Kan med fordel også brukes i undervisningen i nevrologi.
Forkunnskap: Egner seg best for studenter som har fått noe praktisk trening og innsikt i kliniske fag, særlig geriatri, indremedisin og nevrologi.Læringsressursen er derfor best egnet i siste del av medisinstudiet. Ressursen egner seg også for fysio- og ergoterapistudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: t.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset

Øyeportalen

Læringsutbytte: Bidrag til å undersøke, beskrive, diagnostisere og behandle øyesykdommer.
Pedagogikk: Supplement til lærebøker, forelesninger, klinikker, kurs i undersøkelsesteknikk og kliniske smågrupper. Ressursene er tilpasset pensum i øyesykdommer. Det er lagt vekt på innlæring av ord og begreper, presentasjon av kliniske funn, systematisk undersøkelsesteknikk inkludert video av de vanlige praktiske prosedyrer. Virtuelle pasienter skal bedre klinisk resonnement og øke innsikt.
Brukes i: Ressursene er tilpasset medisinstudiets 7. semester (modul 4) ved Universitetet i Oslo. Kan også benyttes av norske studenter i utlandet, utenlandske leger som vil arbeide i Norge eller annet helsepersonell.
Forkunnskap: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: j.k.slettedal@medisin.uio.no

Til kurset