- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Anestesiologi

Akuttmedisin

Dette fagområdet inneholder et bredt spekter ferdigheter og prosedyrer som brukes ved initiell undersøkelse, monitorering og stabilisering av akutt syke pasienter. "Akuttmedisin" utøves prehospitalt, i almenmedisinsk legevakt, i akuttmottak på sykehus, og ved akutt forverrelse hos pasient på sengepost. Prosedyrene er derfor felles for svært mange fagspesialiteter; fellestrekket er behovet for raskt å avklare og avhjelpe en mulig kritisk situasjon. Dette krever en prioritert systematikk i tilnærmingen og innøvde ferdigheter.
Elæringsressursen er bygd opp rundt de nasjonale kravene til praktiske ferdigheter for medisinstudenter i Norge som ble vedtatt i 2015. Noen av ressursene vil være å finne også under andre fagfelt, som allmenmedisin, generell kirurgi (traumatologi), anestesiologi, og propedeutikk. Ressursene er ment som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.
Læringsutbytte: Bidra til inntrening og repetisjon av den prioriterte systematikk og de praktiske ferdigheter som er nødvendig i den initielle tilnærmingen til akutt syke pasienter.
Pedagogikk: Ressursen benytter bilder, tekster, animasjoner og interaktive kasuistikker ("virtuelle pasienter").
Brukes i: Undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: marten.sandberg@medisin.uio.no

Til kurset