- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Medisinsk genetikk

Portal i medisinsk genetikk

Læringsutbytte: Bidra til å lære om oppbygningen av det humane genomet, hvordan mutasjoner gir opphav til genetisk variasjon i en populasjon, og forstå hvordan disse kan bidra til utvikling av sykdom.
Pedagogikk: Supplement til lærebøker og forelesninger. Ressursene er tilpasset pensum i medisinsk genetikk, og flervalgsspørsmålene er delt inn i bolker som samkjører med den ukentlige undervisningen i modul 1, blokk 2. Det er lagt vekt på innlæring av ord og begreper og forståelse innenfor temaene som foreleses. Virtuelle pasienter skal gi øvelse i resonnement rundt ulike nedarvingsmønstre for sykdom, og hvilke konsekvenser ulike kromosomavvik kan ha for pasient og familie. Videre vil de gi refleksjon rundt hva genetiske tester kan og ikke kan påvise.
Brukes i: Ressursene er tilpasset medisinstudiets modul 1, blokk 2 ved Universitetet i Oslo. Repetisjon for studenter i senere stadium av utdannelsen. Kan også benyttes av norske studenter i utlandet, utenlandske leger som vil arbeide i Norge eller annet helsepersonell.
Forkunnskap: Ingen

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: eirik.frengen@medisin.uio.no

Til kurset