- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Infeksjonssykdommer

Radiologi

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Immunglimt - blogg om immunologi

Denne bloggen er tenkt som et underholdende og inspirerende supplement til ordinær undervisning i immunologi. Den er åpent tilgjengelig og blir lest og kommentert også av pasienter og andre som er interessert i immunologi.
Læringsutbytte: Gi en lettfattelig introduksjon til ulike sentrale begreper og fenomener innen immunologi.
Pedagogikk: Frittstående kunnskapskilde ment for inspirasjon. Den vil ikke kunne erstatte lærebok og forelesninger.
Brukes i: Ressursen er ikke knyttet til et spesielt studieprogram og vil være nyttig både for studenter og ferdig utdannete leger.
Forkunnskap: Ingen spesielle.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.spurkland@medisin.uio.no

Til kurset

Infeksjonsmedisin

E-læringsressursen er lagd for medisinstudenter som et supplement til undervisningen i infeksjonsmedisin og mikrobiologi. Den er tredelt: del 1) mikrobiologi, del 2) infeksjonsmedisin og del 3) kasuistikker.

Læringsutbytte: Bidra til å dekke læringsmål- og læringsutbytter i fagene infeksjonsmedisin og mikrobiologi for de aktuelle semestrene.

Pedagogikk: Ressursen benytter tekst, bilde og interaktive kasuistikker. Sidene er bygd opp på samme måte for hvert tema, og hvert tema er beskrevet på et nivå som studentene forventes å kunne oppnå. Noen temaer har derfor lengre teorisider enn andre fordi det dreier seg om viktigere/vanligere sykdommer. Kasuistikkene på slutten tester teorikunnskaper gjennomgått på sidene samt situasjoner i og utenfor sykehus som studentene kan forventes å møte i utdanningen og som ferdige leger.

Brukes i: Forventes brukt i undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Ressursen er tilgjengelig fra desember 2015.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset