- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Hjertesykdommer

Hjertemekanikk

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

EKG - teori

En introduksjon til EKG-tolkning med vekt på hvilemembranpotensialet, aksjonspotensialet og impulsutbredningen. Systematisk tolkning vises, og det gis oppgaver underveis.
Læringsutbytte: Gi grunnlagskunnskap for å kunne lære tolkning av EKG ved de vanligste kliniske diagnoser.
Pedagogikk:Supplement til lærebok eller annen undervisning. Interaktiv ressurs med selvtesting.
Brukes i:Basalfagsundervisningen og i innledningen av kardiologi i medisinstudiet i Oslo.
Forkunnskap:Kjennskap til hjertecellenes ionekanaler og membranpumper.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: knut.gjesdal@medisin.uio.no

Til kurset

Hjertemekanikk Wiggers diagram

Læringsutbytte: Forstå normal hjertemekanikk på et nivå for nyutdannete leger. Diagrammet viser trykk- og volumendringene på venstre side av hjertet gjennom en hjertesyklus.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i sirkulasjonsfysiologi, men kan med litt forkunnskap studeres isolert. Ressursen er en interaktiv animasjon/simulering.
Brukes i: Undervisning i normal sirkulasjonsfysiologi og klinisk hjertemedisin i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: e-laring@medisin.uio.no

Til kurset

EKG - taking

Dette kurset har følgende læringsmål

Forstå det elektrofysiologiske og anatomiske grunnlaget for EKG-signalet
Plassere elektroder korrekt, koble til EKG-maskinen og ta opp en EKG
Gjøre de nødvendige utregningene på et EKG-papir
Kjenne igjen de vanligste bølger og takker i et EKG
Kjenne til langtids-EKG, telemetri og belastningsn-EKG

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Radiologisk bildedatabase

Radiologisk bildedatabase er en samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.
Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.
Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.
Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i 5. og 6. semester. Billedmateriell i forelesninger i 4.-6-semester er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Klinisk EKG-tolking

Elæringsressursen inneholder ulike pasientkasi der et EKG er registrert som en del av utredningen. Strukturen i materialet er først og fremst ment å underbygge en systematisk tilnærming til klinisk EKG-tolkning. Det er også lagt inn læringsmomenter (bonuskunnskap) som vil gi den nysgjerrige student noe ekstra på veien mot å bli trygg i denne ferdigheten. Ressursen anses som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.
Læringsutbytte:Ressursen gir mulighet for en viss mengdetrening, noe som erfaringsmessig er nødvendig for å bli trygg i denne grunnleggende kliniske ferdigheten.
Pedagogikk: Hvert pasientkasus blir presentert med kliniske opplysninger og et EKG. Studenten vil kunne velge diagnose og/eller ta stilling til enkeltelementer av EKG-registreringen for å bli fortrolig med en systematisk tilnærming. For alle valg gis spesifikk tilbakemelding. Ulike formater på EKG-registreringene gir et bilde på hvordan man som kliniker ofte får presentert utskrifter fra ulike maskiner i ulike situasjoner.
Brukes i: undervisning av studenter som ønsker å bli bedre i EKG-tolkning, fortrinnsvis medisinstudenter ved Universitet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: andreasauensen@gmail.com

Til kurset