- banner image
/images/background.jpg Background image
Akuttmedisin
Allmennmedisin
Anatomi
Anestesiologi
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Biokjemi
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Ernæringslære
Farmakologi og toksikologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin
Fysiologi
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hudsykdommer og venerologi
Immunologi
Indremedisin (uspesifisert)
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk biokjemi
Kvalitet, ledelse og kunnskapshåndtering
Lungesykdommer
Medisinsk etikk
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk pedagogikk
Medisinsk statistikk
Medisinske atferdsfag
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Plastikkirurgi
Propedeutikk
Psykiatri
Radiologi
Rettsmedisin
Revmatologi
Samfunnsmedisin
Sykepleie
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-hals
Øyesykdommer

E-læringsressurser i Fysikalsk medisin

Bevegelsesapparatet

E-læringsressursen om bevegelsesapparatet er ment som et supplement til den kliniske undervisningen om bevegelsesapparatet for medisinstudenter. På disse sidene vil man både kunne lese og se bilder/tegninger og videoer som demonstrerer hvordan man undersøker de ulike leddene. I tillegg finner man sykehistorier og quiz'er.
Elæringsressursen ble utviklet i perioden 2015-2018. Medisinerstudentene Caroline Kooy Tveiten, Hannah Ugletveit Jahr og Alexander Øvestad har laget tekster, tegninger, filmer sammen med faglærere i hovedsak innenfor Ortopedisk Kirurgi ved Oslo Universitetsykehus Ortopedisk Klinikk, (Albue: Stein Tyrdal, Ankel/Fot: Are Stødle, Hånd: Magne Røkkum, Skulder: Berte Bøe, Hofte: Lars Nordsletten og Kne: Lars Engebretsen), men også Fysikalsk medisin ved professor Jens Ivar Brox: Rygg og nakke. Professor Lars Engebretsen har vært faglig ansvarlig for prosjektet.
Læringsutbytte: Lære seg riktig leddundersøkelse av pasienter med varierende symptomer og traumer/sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.
Pedagogikk: Elæringsressursen er bygd som et oppslagsverk med hovedvekt på å lære praktisk undersøkelsesteknikk. Det er lagt inn selvtesting i form av quiz'er og virtuelle pasienter slik at studenten kan etterprøve læreprosessen sin. Nyttig både i ortopedi, fysikalsk medisin og reumatologi-undervisningen og som supplement til senere klinisk arbeid. Supplement til lærebok i ortopedi.
Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i modul 3 og 8. I tillegg som supplement til forelesninger innenfor de same emnene. I modul 3 skal studentene tilegne seg grunnkunnskaper om bevegelsesapparatets normale struktur og funksjon, samt lære relevant undersøkelsesmetodikk. Modul 8 dreier seg i hovedsak om kunnskap i patologien, å kunne bruke relevante undersøkelser videre i det diagnostiske arbeidet, samt videre behandling av pasientens problem.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: lars.engebretsen@medisin.uio.no

Til kurset

Radiologi

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved: Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset