Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

SERØS MENINGITT

 • Inflammasjon i hjernehinnene forårsaket av ikke-purulente mikrober
 • Enterovirus og HSV-2 de to vanligste agens
 • Relativt vanlig sykdom
 • Diagnostikk baseres på klinikk og spinalvæskeundersøkelse
 • Behandles sjelden. Man gir behandling ved påvist bakteriell årsak til serøs meningitt og ved noen virustyper.
 • Benign sykdom med god prognose

Serøs meningitt er inflammasjon av hjernehinnene forårsaket av ikke-purulente mikrober, hovedsakelig virus. Logan et al definerer serøs meningitt som et syndrom karakterisert av akutt oppståtte symptomer og feber, med pleocytose i cerebrospinalvæsken uten vekst av bakterier i blodkultur. 1,5

EPIDEMIOLOGI

 • Relativt vanlig sykdom, BMJ Best Practice angir insidens på ca. 11/100 000 1
 • Størst forekomst blant små barn 5
 • Insidens og prevalens er ikke kjent i Norge

ETIOLOGI

Serøs meningitt forårsakes oftest av virus, men kan skyldes bakterier, sopp, parasitter, medikamenter (NSAID, trimetoprim), subaraknoidalblødning og autoimmune sykdommer (sarkoidose, Behcet, SLE).

VIRUS:
Vanlige: Enterovirus (Coxsackievirus, Echovirus), Herpes-simplex type 2, Varicella zoster virus
Uvanlige: Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Tick-borne-encephalitis-virus (TBE), og HIV
Sjeldne: Rotavirus, Influensavirus

BAKTERIER:
Mulige agens er Borrelia burgdorferi. Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, Listeria monocytogenes og noen flere.

DIAGNOSTIKK

VIKTIGE ANAMNESTISKE OPPLYSNINGER:
Reiseanamnese, seksualanamnese, utslett, forutgående sykdom, ledsagende symptomer, eksponering for tuberkulose og syke barn/syke i omgivelsene.

SYMPTOMER:
Meningismesymptomer:
(Mange pasienter har kun ett eller noen få av følgende symptomer)

 • Hodepine
 • Feber
 • Nakkestivhet
 • Lysskyhet

Ledsagende symptomer:

 • Kvalme og oppkast
 • Diare
 • Sår hals
 • Magesmerter
 • Utslett (vesikuløst) 2,3,4

FUNN:

 • Feber
 • Nakkestivhet
 • Fravær av endret mental status og nevrologiske utfall 2,3


SPINALVÆSKEUNDERSØKELSER:

 • VIKTIG å utføre spinalpunksjon. Dette er grunnlaget for diagnostikken. Man forventer å finne celletall < 50010^6 (mononukleære celler, kan være dominans av polymorf nukleære celler tidlig i forløpet), normal glukose samt proteinnivå som ofte er forhøyet* 2,4
 • PCR analyse med tanke på enterovirus, HSV1+2 og VZV i spinalvæske. 2
 • Antistoffer i spinalvæske og serum: Ved mistanke om syfilis eller borrelia. Man sammenligner nivået i spinalvæske og serum for å vurdere intratekal antistoffproduksjon.
 • Dyrkning av spinalvæske: Gjøres for å utelukke bakteriell årsak.

5,6

Bakteriell meningitt

Viral meningitt

Viral encefailtt

Sopp/TBC

Normalt

Åpningstrykk

Økt

Normalt

Varierende

Varierende, ofte økt

< 25 cm H2O

Celletall
(x 106 celler/L)

100-5000

50-1000

Varierende

50-300

< 5

Celletype

Polymorfonukleære celler

Lymfocytter

Lymfocytter

Lymfocytter

Ingen

Protein

Økt

Normalt/lett økt

Økt eller normalt

Økt

< 0,5 g/L

CSF:serum glukose

Lav (< 0,4)

Normal

Normal

Lav

> 0,6

BLODPRØVER:

 • Hb, SR, Leukocytter m/diff, CRP, leverenzymer, kreatinin, elektrolytter.
 • Forventer ikke avvik annet enn funn typisk for virusinfeksjon

ANDRE PRØVER:

 • Avføring: Enterovirus (PCR)
 • Evt.neseprøve, serologi

DIFFERENSIALDIAGNOSTISK TANKEGANG

 • Encefalitt/ meningoencefalitt
 • Akutt bakteriell meningitt (ABM)
 • Ikke fullgodt behandlet meningitt
 • Medikament-indusert meningitt
 • Tuberkuløs meningitt

Ved encefalitt har pasienten pasienten endret bevissthet, endret kognitiv/mental funksjon over minst 24 timer. Spinalvæsken vil ligne det man ser ved viral meningitt, og etiologien er overlappende, men HSV-1 er vanligere ved encefalitt enn ved serøs meningitt hvor HSV-2 er et av de hyppigste agens.

For å skille serøs meningitt fra akutt bakteriell meningitt (ABM) må man se på spinalvæsken. Typisk spinalvæske ved ABM er neutrofil pleocytose, forhøyet protein og lavere glukose. Ved bakteriell meningitt kan en se bakterier ved gramfarging og dyrkning av spinalvæske er ofte positiv.

Ved medikamentindusert meningitt er anamnesen viktig. NSAID, trimetoprim, amoxicillin er aktuelle medikamenter. Dette er en eksklusjonsdiagnose. Spinalvæske med nøytrofil pleocytose. Symptomene avtar når medikamentet seponeres.

Tuberkuløs meninigitt har ofte et mer subakutt forløp. Spinalvæske med lymfocytær pleocytose, sterkt forhøyet protein og lav CSF-glukose. Diagnostiseres ved positiv mikroskopi eller dyrkning. Dette er en viktig diff.diagnose da tilstanden har høy mortalitet.

BEHANDLING

Aciclovir iv gis dersom man ikke kan utelukke encefalitt/meningoencefalitt.
Ved herpesmeningitt kan man gi Aciklovir, men effekten er ikke godt dokumentert.

Ved mistanke om nevrosyfilis, nevroborreliose, tuberkulose eller leptospirose gis antibiotika i henhold til gjeldende retningslinjer. 2

Hvis man ikke kan utelukke bakteriell meningitt, gis empirisk antibiotika etter spinalpunksjon!

PROGNOSE

 • Benign sykdom med god prognose!
 • Hodepine og redusert allmenntilstand kan persistere i flere uker
 • Nevrologiske langtidskomplikasjoner er ytterst sjeldne, men nevroutviklingsforstyrrelser har blitt beskrevet hos nyfødte etter enteroviral meningitt.
 • Serøs meningitt kan residivere, ca 20 % av pasientene med HSV-2 meningitt får residiv. 1

REFERANSER

1 BMJ Best practice
http://bestpractice.bmj.com/bestpractice/monograph/540/basics/epidemiology.html (10.09.15) (dessverre problemer med linken, men fant siden ved å søke "viral meningitis" på bestpractice.bmj.com)

2 Ormaasen V, Jensenius V, "Håndbok for Infeksjonsmedisinsk avdeling", Oslo universitetssykehus, Ullevål, Utgave 5/2013

3 Emedicine medscape
http://emedicine.medscape.com/article/1169489-clinical (10.09.15)

4 UpToDate
http://www.uptodate.com/contents/aseptic-meningitis-in-adults?source=search_result&search=aseptic+meningitis&selectedTitle=1%7E150 (10.09.15)

5 Logan, S. A. E., & MacMahon, E. (2008). Viral meningitis. BMJ : British Medical Journal, 336(7634), 36–40. http://doi.org/10.1136/bmj.39409.673657.AE (18.10.15)

6 Gjerstad L, Helseth E, Rootwelt T, tabell s.514 laget av Holmøy T. I: "Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen", 5.rev utgave, 2010, Forlaget Vett og Viten.