Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

BRONKITT

 • Bronkitt er en inflammasjon i øvre luftveier, ofte forutgått av en øvre luftveisinfeksjon, som medfører hoste med eller uten økt slimproduksjon. Inndeles i akutt og kronisk bronkitt.
 • Hyppigste agens er RS- virus
 • Domineres av hoste hele døgnet. Hosten kan være tørr eller produktiv.
 • Ofte pipelyder eller inspiratoriske knatrelyder
 • Ved typiske symptomer/klinikk og god allmenntilstand, er suppl.us. ikke nødvendig.
 • Symptomatisk behandling med beta-2-stimulator. Antibiotika har ikke dokumentert effekt.

Her kommer en oversikt over de to typene. I resten av kapittelet kommer vi til å omtale akutt bronkitt, da kronisk bronkitt hører til under "Lungesykdommer".

1,5 AKUTT
BRONKITT

KRONISK BRONKITT

 • Tørr/produktiv hoste og feber som varer < 4 uker
 • Skyldes oftest virus og forutgås ofte av infeksjon i øvre luftveier
 • Kliniske funn er pipelyder eller inspiratoriske knatrelyder. Oftest god allmenntilstand.
 • Ytterligere diagnostikk vanligvis ikke påkrevd, evt CRP, dyrkningsprøve, serologi.
 • Behandling: Oftest ingen. Selvbegrensende. Evt. inhalasjonsmedisiner.
 • Daglig produktiv hoste i mer enn 3 måneder i 2 påfølgende år.
  Allmenntilstanden kan være redusert.
 • Skyldes inhalasjon av luftveisirriterende stoffer, hyppigst røyk, men kan også skyldes luftforuresning
 • Ingen typiske kliniske funn
 • Diagnostikk: Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie med vedvarende slimhoste uten annen forklaring.
  Spirometri, rtg.thorax eller CT-lunger for å utelukke andre tilstander med slimhoste
 • Behandling: Unngå luftveisirriterende stoffer. Røykeslutt anbefales sterkt! Inhalasjonsmedisiner.

EPIDEMIOLOGI

Insidens: 4 % per år blant voksne
De fleste episodene forekommer om høsten eller vinteren 1

ETIOLOGI

 • Infeksjon er antatt å være den utløsende årsaken, men patogene mikrober isoleres i kun omlag halvparten av tilfellene.
 • Dominerende årsak er virus, hyppigst RS-virus. Deretter Mycoplasma pneumoniae, Chlamydofila pneumoniae og Bordetella pertussis.
 • Ved spesielt langvarig forløp, eller ved mistanke om komplikasjoner kan S.pneumoniae, H.influenzae eller M.catarrhalis være aktuelle

DISPONERENDE FAKTORER

 • Røyking, aktiv eller passiv
 • Ulike former for miljø- og støvforurensning

DIAGNOSTIKK

ANAMNESE

 • Domineres av hoste hele døgnet > 5 dager i opptil 3-4 uker. Hosten kan være tørr eller produktiv.
 • Ofte moderat tungpust og sårhet i brystet som forverres av hoste.
 • Vanligvis ingen feber eller kortpustethet i hvile.

KLINISKE FUNN

 • Som regel pipelyder eller inspiratorisk knatring
 • God allmenntilstand
 • Respirasjonsfrekvens normal eller bare lett forhøyet
 • Purulent sputum forekommer ofte, og skiller dårlig mellom viral og bakteriell infeksjon

SUPPLERENDE UNDERSØKELSER

 • Ved typiske symptomer/ lungefunn og god allmenntilstand, er suppl.us. ikke nødvendig.
 • CRP for å skille akutt bronkitt og pneumoni
 • Nasopharynx-prøve for PCR av mycoplasma, klamydia eller kikhoste
 • Dyrkning av ekspektorat IKKE indisert
 • Procalcitonin kan noen ganger hjelpe å bestemme om en skal bruke antibiotika eller ei, men dokumentasjon mangler.
 • Spirometri indisert ved obstruktivt preg og normal CRP
  -->OBS positiv reversibilitetstest betyr ikke nødvendigvis astma. Akutt bronkitt kan gi en forbigående bronkial hyperreaktivitet.
 • Rtg.thorax ved mistanke om pneumoni. Bør ta rtg.thorax ved puls>100, RF> 24 eller temp > 38ºC eller ved knatring/dempning over lungene ved klinisk us. 1,2

DIFF.DIAGNOSER

 • Pneumoni: Unormale vitalparametre (feber, takypne, takykardi), knatring/dempning ved klinisk us.
 • Astma: I motsetning til akutt bronkitt varer astma mer enn 4 uker
 • KOLS: Kronisk residiverende tilstand som ofte forverres av infeksjoner
 • Akutt bronkiolitt: Sped- og småbarn. Mer medtatt og takypne med inndragninger
 • Laryngitt: Gjøende hoste og stridor hos småbarn. Heshet hos voksne.
 • Koronar hjertesykdom: Trykkende smerte uavhengig av hoste, relatert til fysisk anstrengelse
 • Kronisk bronkitt: Hoste > 3 måneder i to påfølgende år
 • GERD (gastroesofageal reflux): Vanlig årsak til langvarig hoste. 1,2

BEHANDLING

DET ER IKKE DOKUMENTERT KLINISK RELEVANT EFFEKT AV ANTIBIOTIKA VED AKUTT BRONKITT 1,2

Antibiotika kan gi tendens til mindre hoste sammenlignet med placebo.

 • Antibiotika kun indisert ved mistenkt eller påvist pneumoni. 3
 • Ifølge noen retningslinjer kan man også gi antibiotika hvis vedvarende hoste med slim >4 uker som ikke responderer på symptomatisk behandling.4

Symptomatisk behandling

 • Beta-2-stimulator ved kliniske tegn til obstruksjon
 • Inhalasjonssteroider ved vedvarende plager

Egenbehandling
Unngå tobakk, rikelig væsketilførsel, evt.paracetamol.

KOMPLIKASJONER

Gjentatte episoder med akutt bronkitt kan være tegn på astma eller KOLS.
Pasienter med tegn til obstruksjon eller som har hatt flere akutte bronkitter bør følges opp med henblikk på diagnostikk av astma og KOLS. 1

PROGNOSE

Akutt bronkitt oppfattes som en mild selvbegrensende sykdom.
Det er usikkert om akutt bronkitt spiller en kausal rolle i progresjonen til kronisk bronkitt, eller om det kun er en markør for disposisjon for kronisk lungesykdom.1

REFERANSER

1 http://legehandboka.no/lunger/tilstander-og-sykdommer/infeksjoner/bronkitt-akutt-2158.html (01.08.15)

2 http://www.uptodate.com/contents/acute-bronchitis-in-adults?source=search_result&search=bronchitis&selectedTitle=1%7E150 (01.08.15)

3 http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika/antibiotika-kortversjon (01.08.15)

4 http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/135.html (01.08.15)

5 http://www.uptodate.com/contents/chronic-bronchitis-the-basics?source=search_result&search=chronic+bronchitis&selectedTitle=4%7E150 (09.08.15)