Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Congenital hypotyreose/medfødt hypotyreose

 • Viktigste årsak til hypotyreose hos barn.
 • Relativt vanlig, i Norge: 1 av 3200 barn.
 • Deles i ”perifer hypotyreose”: feil ved tyreoideas utvikling eller hormonproduksjon, og ”sentral hypotyreose”: feil i hypofyse/ hypotalamus (svært sjeldent).
 • Rundt 85 % skyldes svikt i organogenesen; aplasi, hypoplasi.
 • 15 % skyldes svikt i hormonsyntesen eller resistens mot tyreoideahormoner.
 • Fører til vekstsvikt, endret metabolisme og forsinket utvikling.
 • Hyppigste form for mental retardasjon som kan behandles.


Årsaker

 • Svikt i organogenesen: Manglende decens av tyreoidea er vanligste årsak til sporadisk medfødt hypotyreose. Tyreoidea forblir ved tungeroten, blir ektopisk, eller vandrer delvis og blir en unilobulær liten kjertel. (Tidlig i fosterlivet vandrer tyreoidea fra tungen, sublingualt til sin normale plassering under larynx.)
 • Svikt i hormonsyntesen: 5-10 %. Vanligere ved inngifte.
 • Jodmangel: vanligste årsak på verdensbasis, men sjelden i vestlige land. Kan forebygges ved jod-tilsetning av maternell kost.
 • TSH-mangel: svært sjelden (< 1 %). Assossiert med mangel på flere hypofysehormoner (veksthormon og ACTH).

Første trimester er barnet helt avhengig av morens tyreoideaverdier. Senere i fosterlivet vil barnet produsere nok selv. Hypotyreose hos mor i første halvdel av graviditeten vil kunne gi skade på fosteret (påvirke hjernens utvikling).


Symptomer/funn
De færreste har symptomer fra fødselen, men ved alvorlig affeksjon er barna slappe, søvnige og trege. Symptomene er mest uttalte ved aplasi.

 • ”Failure to thrive”.
 • Ernæringsproblemer.
 • Prolongert ikterus.
 • Stor tunge.
 • Hest skrik.
 • Hypotoni.
 • Navlebrokk.
 • Obstipasjon.
 • Lav kroppstemperatur og kald, marmorert, tørr hud.
 • Stor bakre fontanelle.
 • Utrykksløst ansikt.
 • Forsinket utvikling.

Ved sentral hypotyreose er hormonmangelen sjelden total og alvorlighetsgraden mindre enn ved perifer hypotyreose. Det foreligger også andre hypofysære hormonutfall eller CNS-malformasjoner som preger det kliniske bildet.

Dersom barna ikke får behandling i løpet av de første leveukene vil de bli varig psykisk funksjonshemmet og veksthemmet.


Hypotyreosescreening
I Norge tas det blodprøve for måling av TSH av alle nyfødte 3. levedøgn. Ved forhøyet TSH skal det tas bekreftende prøver, og startes behandling uten opphold.
Sentral hypotyreose (feil i hypofyse/hypotalamus) vil ikke kunne oppdages ved screeningen. Slike tilfeller må diagnostiseres på grunnlag av symptomer og funn.

Ved forhøyet TSH >> påvise lavt s-FT4 og s-FT3 >> diagnosen hypotyreose bekreftes. Livslang behandling med L-tyroksin. Dersom TSH er over 25 mIE/L startes behandling før svar på tyreoideahormoner foreligger.

TSH høyere enn 8 mIE/L skal kontrolleres.


Diagnostikk

TSH over 25mIE/L: Sannsynlig hypotyreose. Barnet kalles umiddelbart inn til barneavdeling hvor det tas blodprøver som øyeblikkelig hjelp: TSH, fritt-T4, fritt-T3, TG (tyreoglobulin), tyreoideaantistoffer mot TPO, TG, TRAS.

 1. Behandling startes straks. Startdose L-tyroksin: 10-15 µg/kg/dag.
 2. Tyreoideascintigrafi med 99mTc-pertechnetat utføres snarest. Helst innen 5 dager etter behandlingsoppstart med tyroksin. NB! Dette må ikke forsinke start av tyroksinbehandling.
 3. Ultralyd av tyreoidea.

TSH 8-25 mIE/L: Mulig hypotyreose. Samme prosedyre som ved sannsynlig hypotyreose, men behandling gis ikke umiddelbart, men etter at blodprøvesvar foreligger. Tyroksin gis ved patologisk lavt s-FT4, ved stigende TSH ved 10-14 dgr alder selv om s-FT4 er normalt, samt hvis TSH ikke normaliseres innen 1-3 mnd.

 1. Blodprøver.
 2. Scintigrafi og ultralyd før behandling startes.
 3. Tyroksinbehandling startes ved påvisning av ektopisk kjertel eller på blodprøveindikasjon (se ovenfor).

Forbigående hypotyreose: Høyt TSH, lavt s-FT4.

Forbigående hypertyrotropinemi: Høy TSH, normalt s-FT4.

 • Premature, alvorlig syke barn, barn som har fått placentært overført blokkerende TRAS, medikamentelt behandlet hypertyreose hos mor, jodmangel hos mor.
 • Mistanke dersom et barn i vekst klarer seg med samme dose tyroksin i lang tid uten at TSH øker. Seponeringsforsøk gjøres når barnet er 3 år.


Oppfølging
Det kan ta uker før TSH normaliseres.

 • TSH kontrolleres 4 uker etter behandlingsoppstart.
 • Barn under 2 år: kontroll av tyreoideaprøver hver 2-3 mnd.
 • Barn 2-4 år: tyreoideaprøver hver 4 mnd.
 • Barn over 4 år: tyreoideaprøver hvert halvår.
 • Ved dosejustering: tyreoideaprøver etter 4-6 uker.


Behandling
Startdose L-tyroksin: 10-15 µg/kg/dag.
Senere i barnealderen: 4 µg/kg/dag.

 • Dosen skal justeres slik at barna har normal vekst, TSH ligger i nedre og s-FT4 i øvre del av referanseområdet.
 • Tyroksindosen bør økes før TSH-verdien viser tegn til stigning, og alltid før s-FT4 går under nedre referansegrense. Det er lett at barn vokser fra dosen sin.

Ved tidlig behandling vil de fleste med medfødt hypotyreose utvikle seg normalt. Dersom årsaken er agenesi eller enkelte enzymfeil med svært lave s-FT4-verdier ved fødsel kan barna få utviklingsforstyrrelser som kognitive og atferdsmessige vansker.
Som gruppe har de altså god prognose, og liten eller ingen nevropsykologisk svikt. Noen få har lette til moderate lærevansker som krever tilrettelegging i skolesituasjon.