Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypertyreose hos barn

 • Lavt TSH, høyt s-FT4 og/eller s-FT3. Påvisning av TRAS gir diagnosen Graves sykdom.
 • Årsaken er i de fleste tilfeller Graves sykdom som er en autoimmun sykdom der TRAS (TSH-reseptor stimulerende antistoffer) gir økt produksjon av tyreoideahormoner.
 • Graves sykdom debuterer typisk rett før eller i pubertet, ofte hos jenter og unge voksne. Graves sykdom er sjelden i småbarnsalder. Risiko for sykdomsutvikling har sammenheng med visse HLA-vevstyper, og kan derfor opptre samtidig med andre endokrine lidelser og systemsykdommer.
 • Ved autoimmun tyreoiditt med anti-TPO kan hypertyreose ses som forbigående fenomen. Barnet vil etterhvert utvikle hypotyreose.


Symptomer (kommer gradvis)

 1. Struma, rastløshet, irritabilitet, svette, føler seg varme, takykardi, økt appetitt, vekttap. Vokser raskt, men er tynne.
 2. Konsentrasjonsproblemer på skolen, søvnproblemer, økt tretthet, tremor, diarè.
 3. Eksoftalmus (øyesymptomer) er sjelden hos barn og ungdom, men de kan ha stirrende blikk.


Neonatal hypertyreose
Skyldes transplacentært overførte TRAS fra mor med Graves sykdom. Det er en forbigående, men alvorlig tilstand med takykardi og uttalt uro, og krever behandling.


Sjeldne årsaker
TSH-produserende adenomer, Mc.Cune Albright syndrom, nodulært toksisk struma hos ungdommer, hypofysær resistens for tyreoideahormoner.


Tyreoideascintigrafi
Gjøres ved mistanke om nodulært toksisk struma. Ved påviste TRAS trenger man ikke gjøre scintigrafi eller ultralyd.


Behandling

 1. Tyreostatika medikamentelt er førstevalg hos barn. Som regel 2 år behandlingstid.
  Karbimazol, startdose 0,5-1,0 mg/kg/d, forelt på 2-3 doser. Dosen trappes så gradvis ned til laveste nødvendige dose for å holde barnet eutyreot. Betablokker gis initialt som symptomdempende behandling, propranolol 1-3 mg/kg/d.
 2. Radiojodbehandling.
 3. Tyreoideakirurgi.

NB! Viktig å unngå hypotyreose under og etter behandling.

Ved første residiv
Tyreostatika, men radiojodbehandling eller kirurgi vurderes hos ungdommer med struma, høyt TRAS-titer, øyesymptomer, lav BMI.

Ved andre residiv
Tyreoideakirurgi ved stort struma og ved hissig øyesykdom.
Barn >10 år får radiojodbehandling i ablasjonsdoser. Radiojodbehandling anbefales ofte ved mildere sykdom.
(Det er ikke enighet mellom de forskjellige landene i europa/USA vedrørende behandling. Noen anbefaler kirurgi mer enn andre).