Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Ervervet hypotyreose/Juvenil hypotyreose

 • TSH høyt, fritt-T4 lavt.
 • Debuterer hyppigst i puberteten. Litt vanligere hos jenter.
 • Forekommer ofte hos barn med Downs, Turners eller Klinefelters syndrom, og diabetes.
 • Ved debut etter 3 års alder gir det ikke mental retardasjon.


Symptomer

Struma, avtakende lengdevekst, betydelig forsinket skjelettalder. Forsinket pubertet, men grunnet FSH-stimulering kan det tilkomme litt brystutvikling hos jenter og litt testikkelvekst hos gutter.
Gradvis utvikling av slapphet, økt søvnbehov, kuldeintoleranse, obstipasjon, langsom puls, myksødem.


Årsaker

 1. Autoimmun tyreoiditt, Hashimoto. Høy serumkonsentrasjon av anti-TPO.
 2. Viral eller bakteriell tyreoiditt, stråleskader, infiltrativ sykdom, TSH-mangel pga svikt i hypofysen eller hypotalamus.


Diagnose

 1. Måle TSH, s-FT4 , antistoffer mot TPO. Det kan også foreligge TSH-reseptorblokkerende TRAS ved en underliggende Graves sykdom.
 2. Bestemmelse av skjelettalder.
 3. Scintigrafi og ultralyd ved usikre blodprøvesvar for å påvise ektopi og hypoplasi. Tas ikke ved antistoffpositivitet.
 4. Ved mistanke om sentral hypotyreose: MR hypofyse/ hypotalamus, TRH-test (for å skille mellom hypofysær og hypotalamisk årsak).


Behandling

 • Tyroksin 100 µg/ m2 kroppsoverflate. Dosen skal alltid økes gradvis for å unngå hjertesvikt.
 • Hyppige kontroller til tyroksindosen er stabilisert. NB! Barnet kan lett "vokse fra" tyroksin-dosen sin. Det er viktig å være i forkant ved dosering.
 • TSH bør ligge ved nedre ref.grense (0,5-1,5) og s-FT4 i øvre 1/3 av ref.området.
 • Det skjer innhentingsvekst, og kroppsmodning, kognitive og mentale funksjoner normaliseres.
 • Etter langvarig hypotyreose kan slutthøyden bli litt redusert.
 • Behandlingen kontrolleres ved å følge kliniske symptomer, og kontroll av tyreoideaprøver hvert halvår, ved dosejustering kontroll etter 4-6 uker.