Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Denne pasienten burde blitt innkalt til poliklinikken tidligere, pasienter med Graves sykdom må tas inn raskt når de henvises til spesialist.

Ledd- og muskelsmerter er vanlig hos pasienter med både høyt og lavt stoffskifte. Årsaken kan være stoffskiftesvingningene i seg selv eller at pasienten har en hissig tyreoideasykdom med høye antistoff og generell somatisk affeksjon. Årsaken kan også være at pasienten har en annen immunologisk sykdom ved siden av.

Ved kontroll av Graves sykdom bør TSH, FT3 og FT4 måles hver gang for å kunne vurdere doseringen av medikamentene.

Kombinsjonsbehandling av tyreostatika og Levaxin er anbefalt ved hissig Graves sykdom. Man bruker da vanligvis en lett redusert tyreostatikadose (for eksempel NeoMercazole 5 mg 2+2), med tillegg av thyroxin, som holder FT4 ved øvre normalgrense (for eksempel 125 µg/dag). Dersom pasienten tar medisinene!! vil en slik kombinasjonsbehandling omtrent alltid gi kontroll over sykdommen (unntak kan være pasienter med meget stort struma).

Ved graviditet er det viktig at pasienter med Graves sykdom følges tett opp av spesialist. Det er ved forhøyde verdier av TRAS risiko for TRAS overføring til fosteret og utvikling av neonatal hypertyreose.

Ved behandling for tyreotoxisk krise får pasientene vanligvis steroidbehandling i tillegg.

Residiv av Graves sykdom under pågående behandling sees sjelden med mindre pasientene ikke tar medisinene eller står på en veldig lav dose.

Før en tyreoidektomi står pasienten vanligvis på en kombinasjon av Neo-Mercazole og Levaxin som forbehandling.
Ved oppstart av behandling med Lugols væske før operasjon skal alltid operasjonsdatum være bestemt før start av behandlingen. – behandlingen skal startes i samråd med kirurgen som skal operere. Pasienten må opereres ved 12 - 14. dags behandling. Da er stoffskiftet kommet ned i normalområdet. De fleste pasienter behøver en Levaxindose på mellom 100 og 150 µg/dag for å være eutyreote. Dosen bestemmes etter FT4 verdi, tatt med 2 – 3 ukers mellomrum – og skal titreres så FT4 ligger i øvre del av normalområdet i medikamentfri prøve. Etter noen måneders behandling kan også TSH brukes til monitorering av dosen. TSH bør da ligger mellom 0,5 og 1,5 (2,0). Denne pasienten fikk 50 mcg Levaxin/dag, som sannsynligvis er for lav dose (obs vektoppgang og dårlig form). Dette er en ganske lav dose og tyder på at pasienten har noe egenproduksjon – vedvarende sykdomsaktivitet i Graves sykdommen?? av thyroxin.

Ved vedvarende heshet over 3-6 mnd etter tyreoidektomi skal pasienten henvises til ØNH-lege for direkte laryngoskopi.

En pasient som har hatt så mye problemer med stoffskiftet bør normalt følges opp av spesialist lenger enn 1 mnd etter operasjonen.

Se hypertyreose-graves-sykdom