Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Makroanatomi

Glandula tyreoidea (skjoldbruskkjertelen) har form som en sommerfugl og ligger på halsen anteriort for øverste del av trakea (nivå C5-T1).

Den består av to sidelapper som er forbundet med en tynn bro, isthmus som ligger anteriort for 2. og 3. trakeale ring. Fargen er rødbrun pga den rike blodforsyningen og konsistensen er bløt. Den ligger under m. sternothyreoidea og m. sternohyoidea, og fibrøst bindevev fester kjertelens kapsel til cricoid brusken og øvre trakeale ring. Hos 50% er det en 3. lapp, lobus pyramidalis, som går opp fra isthmus. En annen anatomisk normalvariant er at isthmus kan mangle.

Blodforsyningen består av 2 hovedarterier på hver side, arteria thyreoidea superior og inferior. Arteria thyreoidea superior er en gren av arteria carotis externa (vanligvis den 1.) og forsyner øvre del av kjertelen. Den deler seg i en anterior og en posterior del som anastomerer med tilsvarende gren fra motsatt side. Arteria thyreoidea inferior er største gren av truncus thyrocervicalis og stammer altså fra arteria subclavia. Den deler seg i flere grener og forsyner nedre del av kjertelen. Hos 10% finnes det én ekstra arterie, arteria thyreoidea ima, som forsyner isthmus og anteriore deler av trachea. A. thyreoidea ima stammer vanligvis fra truncus brachiocephalica, men kan også ha andre opphav.

Det er 3 par vener som drenerer blod fra glandula thyreoidea: vena thyreoidea superior, media og inferior. De to første går over i vena intrajugulare og den siste i vena brachiocephalica.

De sentralt beliggende lymfeårene tømmes i prelaryngeale, pretracheale og paratrachelale lymfeknuter. Lateralt dreneres lymfeårene i de dype cervikale lymfeknutene og noen ganger i brachiocephale lymfeknuter eller direkte i ductus thoracicus.