Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Embryologi

Glandula tyreoideas utvikling starter som en proliferasjon av epitelet i et område på gulvet av pharynx som senere markeres ved foramen coecum. Kjertelen migrerer nedover anteriort for svelget og videre foran os hyoideum og larynxbruskene, men beholder forbindelsen til tungen via ductus thyroglossus som senere forsvinner. Den når sin endelige plassering i 7.uke. På dette tidspunkt er de to sidelappene og isthmus dannet, men kjertelen begynner ikke å fungere før i slutten av 3. mnd. De parafollikulære cellene (C-cellene) har et annet embryonalt opphav. De stammer fra det ultiomobrachiale legeme som igjen utvikles fra 5. svelgfure.

Hvis kjertelen ikke descenderer normalt, kan den en sjelden gang resultere i en lingual thyreoideakjertel eller ligge høyt oppe på halsen. Hvis ductus thyroglossus ikke tilbakedannes fullstendig, kan den gi opphav til thyroglossus-cyster. Disse cystene finnes vanligvis i nærheten av os hyoideum, men kan befinne seg på et hvilket som helst sted langs migrasjonsveien. Rester av ductus thyroglossus kan også gi opphav til funksjonelt aksessorisk thyreoideavev og for eks. befinne seg i thymus.