banner image
/images/background.jpg Background image

Akuttmedisin

Dette fagområdet inneholder et bredt spekter ferdigheter og prosedyrer som brukes ved initiell undersøkelse, monitorering og stabilisering av akutt syke pasienter. "Akuttmedisin" utøves prehospitalt, i almenmedisinsk legevakt, i akuttmottak på sykehus, og ved akutt forverrelse hos pasient på sengepost. Prosedyrene er derfor felles for svært mange fagspesialiteter; fellestrekket er behovet for raskt å avklare og avhjelpe en mulig kritisk situasjon. Dette krever en prioritert systematikk i tilnærmingen og innøvde ferdigheter.
Elæringsressursen er bygd opp rundt de nasjonale kravene til praktiske ferdigheter for medisinstudenter i Norge som ble vedtatt i 2015. Noen av ressursene vil være å finne også under andre fagfelt, som allmenmedisin, generell kirurgi (traumatologi), anestesiologi, og propedeutikk. Ressursene er ment som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.
Læringsutbytte: Bidra til inntrening og repetisjon av den prioriterte systematikk og de praktiske ferdigheter som er nødvendig i den initielle tilnærmingen til akutt syke pasienter.
Pedagogikk: Ressursen benytter bilder, tekster, animasjoner og interaktive kasuistikker ("virtuelle pasienter").
Brukes i: Undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: signe.sovik@medisin.uio.no

Til kurset

Organismens syre-base regulering - fysiologi - patofysiologi - klinikk

Dette e-læringsprogrammet søker å forklare hvordan organismens respirasjonsregulering og nyrene sammen utfører sine oppgaver med å holde surhetsgraden i blod og vevsvæsker innenfor relativt snevre grenser. Dette er viktig for at enzymenes tredimensjonale struktur - og dermed funksjonsevne - skal opprettholdes.
E-læringsprogrammet er ment som et supplement til ordinær undervisning og til repetisjon.
Læringsutbytte: Bidrag til forståelse av grunnleggende fysiologiske mekanismer og til forståelse av kliniske tilstander der syre-base likevekten er alvorlig forstyrret. Programmet kan brukes til repetisjon av hovedpunkter i lærebøkene i fysiologi, klinisk fysiologi og i indremedisin. Fordi dette fagområdet tradisjonelt oppfattes som noe av det vanskeligste å lære seg innen medisinen, har vi førsøkt å koble kunnskapen på noen forklarende, autentiske eksempler fra klinisk medisin.
Pedagogikk: Tekstene er ikke utformet for å brukes alene, men sammen med lærebøker i fysiologi klinisk fysiologi og indremedisin.
Brukes i: Undervisning i fysiologi i medisin-, odontologi- og ernæringsfysiologistudiene ved Universitetet i Oslo, samt i undervisningen i klinisk fysiologi og indremedisin i den kliniske delen av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-syrebase@medisin.uio.no

Til kurset